Adatkezelési Tájékoztató

1. Preambulum

Az Wieland-Kuprál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-070819, székhely: 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7., a továbbiakban: Társaság) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletének
(a továbbiakban: GDPR), az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

 

A Társaság ezúton tájékoztatja az ügyfeleit, partnereit, illetve a www.abmkupral.hu című honlapjának látogatóit az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2. Az adatkezelő, adatfeldolgozó

A személyes adatok kezelője az Wieland-Kuprál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Cg. 01-09-070819, székhely: 1037 Budapest, Törökkő u. 5-7).

A Társaság az adatkezelése során adatfeldolgozók közreműködését nem vesz igénybe.

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Társaság tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlapon történő megrendeléssel, illetve ajánlatkéréssel a megrendelő, ajánlatkérő személy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelés és az ajánlatkérés során a Társaság tudomására hozott személyes adatokat a Társaság az alábbi elvek szerint kezelje.

A Társaság a honlapon történő ajánlatkérés esetén kezeli az adott partner által az ajánlatkérés során a Társaság részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen az adott természetes személy partner, illetve kapcsolattartója nevét, e-mail elérhetőségét, illetve megadás esetén telefonszámát. Amennyiben az adott partnertől megrendelés érkezik a Társaság valamely termékére, úgy a számla kiállításának céljából a Társaság beszerzi az adott partner számlázási címét is.

A fenti adatkezelés célja az adott partnerrel való szerződés megkötése és annak teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésben érintett személy hozzájárulása, valamint megrendelés esetén a felek között létrejött szerződés teljesítéséhez fűződő kölcsönös érdek.

Amennyiben Társaság és az adott érintett között szerződés jött létre és az a szerződés teljesült, úgy a Társaság a személyes adatok közül a partner nevét és számlázási címét a szerződés teljesítésétől, a számla kiállításától számított 8 évig kezeli, míg a partner e-mail címe és telefonszáma a számla kiállítása után törlésre kerül.

Amennyiben az adott partner és a Társaság között az ajánlatkérés után nem jön létre szerződés, megrendelés, úgy a Társaság az adott partner által megadott személyes adatokat mielőbb törli.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatok kezelésére kizárólag a Társaság erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

A Társaság adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az érintett ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárult.

5. Az adatbiztonság

A Társaság a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Társaság kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

6. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Az adatkezelésben érintettek jogosultak tájékoztatást kérni a Társaság által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adataikról, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg; a tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg. Ebben az esetben a Társaság írásban tájékoztatja a tájékoztatást kérőt, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

A személyes adatokat törölni kell, amennyiben

  • azok kezelése jogellenes;
  • az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy a törlést a Társasághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A Társaság zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a Társaság rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

A Társaság megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Társaság a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult tiltakozhat,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (a kötelező adatkezelés esetét kivéve),
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
  • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Társaság a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

A tiltakozás jogossága esetén a Társaság az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatokat korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a tiltakozás benyújtója nem ért egyet a kérelme alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben a Társaság a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a tiltakozás előterjesztője bírósághoz fordulhat.

Mindenki, aki úgy véli, hogy a Társaság adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.